St. Eustatius

St. Eustatius

Begin september heeft de Maatschappelijke Alliantie een bijeenkomst georganiseerd met het onderwerp St. Eustatius. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden vormt St. Eustatius een bijzondere gemeente en heeft te maken met een armoedevraagstuk plus de samenhangende problematiek. Naar aanleiding van een gesprek tussen staatssecretaris Raymond Knops (BZ en Koninkrijksrelaties) en de Maatschappelijke Alliantie is dit onderwerp bij ons op de agenda gekomen.

Naar aanleiding van een gesprek tussen staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de Maatschappelijke Alliantie is het onderwerp St.Eustatius geagendeerd. St. Eustatius is een ‘vergeten eiland’ binnen het Koninkrijk der Nederlanden, maar met mogelijkheden. De uitdaging van St. Eustatius op dit moment is het aanpakken van het armoedevraagstuk en de consequenties die daar mee samenhangen. In en rond het eiland is veel aan cultureel erfgoed te vinden, wanneer er meer economische ontwikkeling is zou dit beter geconserveerd kunnen worden. Door bijvoorbeeld economische ontwikkeling te koppelen aan vraagstukken rondom erosie en voldoende water, daardoor ook het behoud van de unieke culturele erfgoedschatten van het eiland. In dit licht heeft de Maatschappelijke Alliantie een overleg georganiseerd met verschillende betrokkenen.

Begin september heeft dit overleg plaatsgevonden met diverse specialistische partijen rondom de duurzame, integrale en holistische verbetering van de leefomgeving op St.Eustatius. De plannen hiervoor zijn neergelegd in het ambitiedocument Eustatius: The Hidden Treasure (geschreven door plaatsvervangend commissaris Mervyn Stegers en politicus Mike Franco). Doel van dit overleg was om de plannen voor dit project van advies te voorzien op ecologisch-economisch, sociaal-cultureel, communicatief en financieel vlak. Kernvraag is wat is er nodig om het project tot een succes te brengen. De betrokkenen hierbij betreffen het Ministerie van BZK, Commonland, Greenfield Cities, Stichting nulpuntnul, Arcadis, Social Finance NL, Winkelman & van Hessen. De overheid heeft veel baat bij dit diverse en gespecialiseerde gezelschap om het plan voor St.Eustatius verder te concretiseren en implementeren. BZK maakt een selectie van de projecten/prioriteiten die zij willen oppakken en de betrokken partijen wordt hetzelfde gevraagd. Het was een geslaagde bijeenkomst, waarin verrassende invalshoeken zijn gehoord. Deze tafel krijgt nog een vervolg.

 

U bent hier